آگهی

 

 

نظر سنجی
آیا محتوای این سایت برای شما مفید بوده است؟
 
اخرین اخبار مالی
منوی اصلی

عرضه محصولات فرهنگی

 

نام مکان

آدرس

فروشگاه الجامع

 خ آيت اله صالحي خ حد فاصل ک 8 و 10

فروشگاه ایرانیان

 خ انقلاب خ نرسیده به امام حسن

فرهنگی آریا

 خ چهارراه اقبال خ ابتدای خیابان اقبال سمت راست

فرهنگی ایلیا 1

 خ شهرک الغدیر خ چهار راه حسینی پ 9 قطعه 266

فرهنگی رسالت

 خ شهرک الغدیر خ بلوار رضوان ك نبش رضوان 32

فرهنگی رقیه خاتون

 خ چهارراه کارگر خ ابتدای فیروزآبادجنب پارک فیروزآباد

فرهنگی عرفان

 خ جمهوری خ شهید شیروانی روبروی شهرک شکوه

فرهنگی قرن 21

 خ میدان مشتاق خ روبروی سینما درخشان

فرهنگی یاسمینا

 خ 24آذر خ نبش کوچه 53

ویدئو کلوپ تماشا

 خ چمران ك نبش کوچه16روبروی مسجدامام زمان

 

 

مشارکت مشهاد 

 

 


          

آثاروبناهای تاریخی :ازغنی ترین عناصرفرهنگ مادی هرسرزمین که نشانه تمدن نیاکان آن جامعه وشناسنامه ای برای بیان موجودیت یک تاریخ است ،آثارباستانی بجای مانده آن اقلیم می باشد

.درجای جا ی سرزمین پهناورواسلامیمان –بخصوص دراقلیم ایرانیان باستان (کرمان )-آثارونشانه هایی ازتاریخ کهن ودیرینه کشورمان وجودداردکه

هریک ازآنها گوشه هایی ازتمدن وتاریخ پرافتخارمان رابازمی نمایند.حفظوحراست ازاین آثاروابنیه علاوه براینکه باعث پاسداری ازقدمت ودیرینگی تاریخی سرزمینمان راسبب می شود

،می تواندزمینه سازرشدوتوسعه صنعت گردشگری نیزشودومشتاقان وعلاقمندان این قبیل آثاروابنیه راازداخل یاخارج به دیدارمواریث فرهنگی گرانسنگ این دیار،روانه نماید

.نکته مهم درخصوص آثاروبناهای تاریخی اینکه ،اگرچه مهمولا"جاذبه های چون مشتاقیه ،گنبدجبلیه ،مسجدجامع ،مسجدامام (ملک)و.

..درکرمان ،وآثاری چون آستانه شاه نعمت اله ولی ،باغ شاهزاده درماهان وآستانه شاهزاده حسین درجوپاروارگ تاریخی دربم موردبازدیدقرارمی گیرند،امانبایدفراموش کردکه آثاری باقدمت بیشت

ردرکرمان وجوددارد،مانندتپه یحیی درصوغان بافت ،مجموعه سنگی میمند،تل ابلیس دربردسیر،آقوس شهدادوویرانه های شهردقیانوس یاشهردسیوس جیرفت که طول عمربرخی

مانندمجموعه میمندبه قریب 10هزارسال پیش ازاین می رسد،اثری که ردپای تاریخ وفرهنگ این دیاربه شمارمی رودونشان ازانسانهائی است که فرهادگونه باتیشه عشق وایمان

،دل سنگ راشکافته ونقشی ازهمت وحمیت خودرابرسینه کوه نشانده اند.البته قابل ذکراست که کرمان ازلحاظ ابنیه تاریخی جزوپنج شهراول ایران به حساب می آید.

 

1-باغ شاهزاده ماهان {ماهان -1298هجری قمری }:

 

                                            

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/46LPSCAB75FM3CA9FQE7PCA71HIBVCANO508VCA2WE1C4CAMOK54ZCA14X232CA9C6F3GCAJ9V44HCACN9RIRCAUMKF56CA0E744PCANVVO6YCA22X37TCA1R4K45CAPTPB2BCA4VD5D7CAZDYT9ECA4ON4ZN.jpg

باغ شاهزاده یکی ازعالیترین وزیباترین باغ های سنتی ایران محسوب می شود.این باغ درنیم فرسنگی ماهان دردامنه کوههای تیگران جلوه گری می کندو

ازیادگارهای عبدالحمیدمیرزافرمانفرما-حاکم کرمان ،دراواخردوره قاجاریه است .گویندکه چون خبرمرگ ناگهانی حاکم رابه ماهان بردند،بنایی که مشغول تکمیل سردرساختمان بود

،تغارگچی راکه به دست داشت محکم به دیوارکوبیدوکاررارهاکرده وفرارنمودآن طورکه جای خالی یک کاشی همچنان برسردرورودی خودنمائی می کند.این باغ ،دارای سردروورودی بسیارزیبا،عمارت شاه نشین وحمام می باشد.

ازقسمتهای ارزشمندباغ شبکه آبرسانی وحوض های آن می باشدکه درمحورمرکزی باغ قراردارد.درجلوی عمارت اصلی ،حوض بزرگی باپنج فواره مشاهده می شودوآب این حوض که سرچشمه آن قنات معروف تیگران است

به پاشویه سنگی اطراف آن ریخته وازآنجا به طرف ده شرشره آبشارگونه جاری می شوداین شبکه آبرسانی ازنظرطراحی ،شاهکارمحاسبه ودقت به شمارمی رود. 

 

2-گنبدجبلیه :

                        

 

گنبدجبلیه ،درمنتهی الیه شرقی کرمان درنزدیکی دوقبرستان صاحب الزمان وسیدحسن کرمان گنبدبزرگ وعجیبی ازسنگ وگچ بناگردیده که دست تطاول روزگاردرتخریب آن کوتاه آمده است

.این گنبدهشت ضلعی که گنبدکه به گنبدگبری نیزشهرت داردتماما"ازسنگ است وعرض پی آن نیزدرپایه به 3مترمی رسد.درهشت طرف آن هشت دربعرض دومترقرارگرفته

که اخیرا"برای مستحکم ساختن بناوجلوگیری ازتخریب آن درگا ههاراباسنگ مسدودکرده اندوفقط یکی رابازگذاشته اند.قسنت بالای گنبدازآجرساخته شده است ودرداخل ظاهرا"گچبری هاوتزئین کاریهایی وجودداشته

که قسمت بالاریخته وقسمت پائین راتخریب کرده اند.ازتاریخ بنای این گنبدمطلبی ذکرنشده است سرپرسی سایکس درکتاب هشت سال درایران می نویسد:

ازقبرستان که ردمی شویدیک ساختمان هشت ظلعی سنگی خواهیددیدکه گنبدی به شکل دوهلال برآن قرارگرفته وقطرداخل آن 18فوت وهرطرفی نیز18فوت ونوک آن اجری ومنتهی الیه آن دایره می باشد

.این محل راجبلیه می نامندوتنهاساختمان سنگی کرمان همین گنبدجبلیه است .ایرانیان معتقدندکه این محل آتشکده یامقبره یکی اززرتشتیانبوده وبرخی نیزعقیده دارندکه مزارسیدمحمدتباشیری است .

ولی نسبت اخیررادربعضی نقاط تکذیب می کنند.برخی این گنبدرامتعلقه به سلجوقیان می دانند.ولی این ادعادرست نیست ."جبلی "تحریف یافته کلمه "گبری "است

وبرطبق قواعداشتقاقهای فارسی "گ"به "ج"بدل شده است قدمت این گنبدراازاین کلمه که آن راگنبد"گبر"نیزگفته اندمی توان حدس زدکه شایدمربوط به پیش ازاسلام باشدو

ازبناهای زرتشتی وگبری است گرچه استیل آن بااستیل آتشکده تطابق نداردازسبک معماری آن نیزاستباطمی شودبنای مذکورمربوط به اواخردوره ساسانی می باشدکه

اوائل اسلام نعمیرومرمت شده است ویااینکه دراوایل اسلام باالهام ازمعماری ساسانی بناگردیده است .درساخت این گنبدبه جای آب ازشیرشتراستفاده شده است که

مورخان ومعماران دلیل استحکام این بناراهمین امرمی دانند.دراطراف این بناجنگل کاری شده ودرختان سرووکاج آن جنگلی بانام جنگل قائم راتشکیل داده اندکه

ازتفرجگاه های کرمان است این بنادرسال 1388 به موزه تبدیل شده است.

 

3-مسجدامام خمینی :(مسجدملک)

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/100px-Malek_mosque_kerman_iran.jpg

                            

 

بزرگترین مسجدکرمان است که سابقه تاریخی آن به قرن پنجم هجری( درسال 478زمان توران شاه سلجوقی)می رسد.این مسجدباشبستان های متعددوصحن وسیع وقنات مستوره (منسوب به نام دخترتوران شاه )که

آب آن روزگاری ازمیان مسجدعبورمی کرد،جاذبه خاص خودراحفظ کرده است .برج آجری وسه محراب گچ بری شده ،دراین مسجددیدنی است .

 

4-مقبره خواجه اتابک :مقبره خواجه اتابک ازبناهای قرن ششم هجری وآثارباستانی اواخره دوره سلجوقیان است .بناازداخل چهارضلعی

وازخارج به صورت هشت ضلعی ساخته شده است .ازعمده ترین ویژگیهای این بنا،خطوط کوفی وثلث باگچ وآجردرنمای داخل آن می باشد.

 

5-گنبدسبز:

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/gonbade-sabz.jpg

اثرمذکورازمدرسه وآرامگاهقراختائیان کرمان تشکیل می شده که درحال حاضرتنهاسردرورودی مدرسه باقی مانده است .

زیباترین اثرایوان ،کاشیکاری معرق آن است که درنوع خودبی نظیراست .همچنین دوستون پیچکی شکل دوطرف ستون ایوان چشمگیراست .

 

6-مسجدجامع :

                                                                                                     http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/Capture.jpg                                                                                                     

 

یکی اززیباترین مساجدایران است که دارای سردررفیع ،صحن ،ایوان وشبستان می باشد.این مسجددردوران حکومت امیرمبارزالدین محمدمظفرسرسلسله آل مظفربناگردیده است

وتاریخ آن به موجب کتیبه سردرشرقی ،750هجری قمری است ارزشمندترین قسمت بنا،کاشیکاری معرق محراب وسردرشرقی مسجداست .

 

گنبدمشتاقیه (سه گنبد):

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/835a11a68bd7bae5667553a427bf9780.jpg     

 

مشتاقیه مرکب ازسه گنبداست که سه مقبره مشتاق علیشاه وشیخ اسماعیل وکوثرعلیشاه رادرخودجای داده .لازم به ذکراست که قبل ازتدقین عرفای یادشده

،دراین مکان مقبره میرزاحسین خان راینی حاکم کرمان (1202هجری قمری )بوده که به دلیل ارتباط مشتاق وحسین خان ،یاران اواین مکان

راترجیح دادند.کاشیکاری وتزینات داخل بنا چشمگیراست .

8-مزارشاه نعمت اله ولی :

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/KER1.jpg     

بخش اصلی آستانه شاه نعمت اله ولی که همچون نگینی برتارک این دیارمی درخشد،ازیادگارهای احمدشاه بهمنی دکنی ،ازارادتمندان شاه نعمت اله ولی است .وبقیه درزمان شاه عباس اول ،محمدشاه وناصرادین شاه ،ایجادشده است .

9-قلعه دختروقلعه ادشیر:    

                     http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/Picture3.jpg                            

درشمال شرقی ودرداخل محدوده شهرکرمان بقایای دیدنی دوقلعه بزرگ به چشم می خورد.یکی "قلعه دختر"یا "قلعه گواشیر"است که به عنوان یکی ازآثارمعروف تاریخی شهرکرمان محسوب می شود.

مولف جغرافیای کرمان معتقداست که درحدود220سال پیش ازمیلاد،به هنگام فتح کرمان به دست اردشیربابکان این محل گواشیرومرکزولایت کرمان بوده است

این قلعه که دربیشترتواریخ به نام "قلعه کوه "ازآنیادشده است ،امروزفقط به نام قلعه دخترخوانده می شودوبرفرازصخره ای ازسنگ قرارگرفته وبقایای آن هنوزمایه شگفتی بیندگان است .این قلعه متعلق به دوران ساسانیان می باشد،

که بازمانده معبدآناهیتاوپرستش گاه ایزدباددرآن منطقه است ."آناهیتا"نگهبان آب ها،زنان ،گیاهان وباروری بوده است .قلعه دیگر"قلعه اردشیر"است که این قلعه نیزدرمجاورت قلعه دخترقراردارد

قلعه اردشیردربالای تپه مرتفعی واقع شده که باسطح جلگه قریب 150مترارتفاع دارد.دیوارهای قلعه ازخشت های بسیارضخیم ساخته شده ،که ازابعادخشت های معمولی ومتداول بسیاربزرگتراست

.درفاصله بین دوقلعه ساختمانهای مثل قصر،عبادتگاه و...دیده می شود،ازقطعات کاشی هایی که "میجرساکس "درمحوطه قلعه دیده ،برمی آیدکه ازساختمانهای آن علاوه برجنبه نظامی ،جنبه بزمی نیزداشته وهنرهای ظریفه درتزیین آن دخیل بوده است

.این قلعه منسوب به اردشیربابکان است .اردشیربابکان بنیانگذارشاهنشاهی ساسانی ،دراوایل تشکیل حکومت مقتدرمرکزی ،وپس ازفروکش کردن شورش شهرهای داراب گردونی ریزدراستان فارس به قصدبازپس گیری کرمان حرکت کرد

.چون درآنجاحاکمی به نام بلاش (ولخش )ازخاندان اشکانی بودودم ازاستقلال می زد،اردشیربابکان بااوجنگید،اورااسیروپسرخودراحاکم کرمان کرد.

10-مجموعه کنجعلیخان :

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/235247_orig.jpg                  http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/dscn4096_small.jpg  http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/4PTYBCAP6SZ06CAH7V5OGCA1PEFBMCAW6DX3PCAYR3C1DCALWZX39CAL8AIR5CA00I743CA37H378CA8MYXMXCAFAJSSRCALAKA51CA7CBAY8CANXTUNHCAQ2ZFFMCAD3LSJJCA3UGFY2CAOZM2VKCARHG37D.jpg              http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/madrese-ganjali.jpg                                                                          

این مجموعه مشتمل بر:میدان ،حمام ،اب انبار،کاروانسرا،مسجد،ضرابخانه وبازاراست که درنوع خودکم نظیروشایدبی نظیراست درهریک اراین بناهاظرایفی به کاررفته که خودارزشی جداگانه محسوب می شود

.وجودسنگ نوشته سردرورودی حمام ،به خط میرعماد،ودوعددسنگ صورتی رنگ درقسمت شرقی وغربی حمام که طلوع وغروب آفتاب رابراب آگاهی نمازگزاران نشان می داده

،همچنین وجودسربهایی که به دستورگنجعلیخان ،درکف آب انباربکاررفته بودتادرتابستان آب خنگ بماندو...ازجمله ارزشهای این مجموعه به شمارمی رود.

11-مجموعه ابراهیم خان :

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/59UWCCA4NYXVECAK6T61UCAJKLUB9CAFO5UZ3CAJSPKIECAUVJD8CCAJR4LPVCA5EV5IDCAXAYZVJCATCC2LFCAN768J4CATM0SLYCASTY1Y4CA31B674CAAUGIFXCAU2SY0GCAZTKFZOCADUE3QUCARWQ3HX.jpghttp://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/255429_orig.jpghttp://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/6AN3ACACZU8KHCACCI0NHCANI7EXXCAUAU2EZCAWLA3ZRCA6TBVRSCAFDAFAICAGHTOTGCA4XP802CAPVBXGKCAHOV7MOCABOKT8WCAF8FJ85CAM794V6CATS7D6SCAKI1SPVCA71VGU6CABUG96GCAXKYKFP.jpg           

بانی مجموعه ،ابراهیم خان ظهیرالدوله ازحاکمان دوران پادشاهی فتعلی شاه است .این مجموعه ازبازاز،حمام ،آبا انبار،مدرسه وخانه مدرس یاخلوت ،تشکیل گردیده

ودرساخت آن تاحدودزیادی ازفضاهای معماری صفویه الهام گرفته شده وهم اکنون به عنوان یکی ازارزشمندترین مجموعه هاوزیباترین آثارتاریخی کرمان محسوب می شود.

12-ارگ بم :

         http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/1SLFMCA4UBAJUCAIXRQX4CAQTHEAQCA023RA3CAOHSS52CA1XDACNCAAHZK6XCAINZE23CAYXTB1CCAEQHY79CA92XW2DCAB35K19CAKV1UP2CAL9AMVDCA3VJC8UCAEV3X7ICABP6GZPCAW9KYUJCA7WOWDT.jpg  

ارگ بم ،بزرگترین شهرخشتی جهان بوده که درحدود2200سال قدمت دارد.این بنادرشمال شرقی بم برفرازتپه ای آذرین قرارگرفته است

وازچهارقسمت ،38برج دیده بانی ،یک خندق وبارویی عظیم تشکیل شده بود.مساحت ارگ درحدود20هکتاراست .دورتادورارگ ،خندقی عمیق بوده که طی قرنهااین مجموعه راازیورش هاحفظ کرده است

.مصالح اصلی بنا ،خشت خام وگل رس است .به ندرت سنگ ،آجروتنه خرمانیزدربنای ارگ به کاررفته است .ازمکانهای شناخته شده ارگ بم یک راهروی اصلی است

که درگذشته بازازبوده وعلاوه براین درمجموعه ارگ بم آثاری ازبقایای آتشکده دوره ساسانی ،زورخانه ،حمام عمومی ،اصطبل ،سربازخانه ،زندان وعمارت چهارفصل نیزباقی بوده است

که متاسفانه درزلزله دیماه 82تخریب شدند.دراین بنای بزرگ خانه های عمومی متصل به هم ساخته وبه یدیگرراه داشته اند

.دربعضی ازخانه هاآثاری ازحمامهای خصوصی دیده می شدونیزاصطبل هادرمکانی جداازخانه هاقرارداشته اند

.تعدادی ازخانه های ارگ دوطبقه ساخته شده بودندکه این امرنشان ازروندازدیادجمعیت دریکی ازدوره های گذشته دارد.ارگ بم ظاهراتا180سال پیش مسکونی بوده است

.این بنای بزرگ تاریخی درزلزله پنجم دی ماه 1382ویران گردیدواکنون دردست بازسازی است .

13-یخدان مویدی وزریسف:

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/6HGP0CAH6IEPQCAVJA4ASCA02U7E5CAW7NIALCAXG81X1CAYZD1Q9CAO0YSYFCAAZAIJFCAZO35GVCA82DK29CARUT24DCAC94ZENCARDZDIOCAFOMQ5XCAO8DP9VCAQDEYVYCANCANBICAPE0I3ZCAOO01Q3.jpg                

یخدان های مویدی وزریسف که درشهرکرمان قراردارندومتعلق به دوران قاجارمی باشند.

14-میمند{بیش ازپنج هزارسال قبل ازاسلام }

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/dsc05753_small.jpg                http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/dsc05765_small.jpg        http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/dsc05774_small.jpg

روستای میمنددر36کیلومتری شمال شرقی شهربابک قرارداردوزمان بنای آن به دوره های قبل ازاسلام می رسد.این بنا حدود350اثرمعماری صخره

ای داردکه دردل کوه کنده شده وعمق برخی ازآنهابه 25مترمی رسد.

15-ارگ راین :

http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/dsc05922small.jpg     http://bank-maskan.ir/Upload/Modules/Contents/asset25/dsc05923small.jpg         

ارگ راین که درشهرراین قرارداردومتعلق

به دوران قبل ازاسلام است. این ارگ دومین بنای خشتی بعدازارگ بم درکرمان است .

16-امامزاده حسین جوپار:

                        

این آرمگاه به ابنای امام موسی کاظم (ع )تعلق داردوسه تن ازفرزندان این امام (ع )درآن مدفونندومشتمل برحیاط ،حرم ،گنبدورواق می باشدودردوره صفویه بناگردیده است .

17-مجموعه حاج آقاعلی :

این مجموعه درنزدیکی مجموعه ابراهیم خان دراواخرقرن سیزدهم هجری ساخته شده ومشتمل برمسجد،آب انبار،کاروانسرا وبازاراست .مسجدحاج آقاعلی باالهام ازمسجدوکیل شیرازبناگردیده

ودارای چهل ستون سنگی یکنواخت می باشد.این مجموعه راحاج علی آقا،مشهوربه زعیم الدوله ساخته ودررفسنجان نیز،خانه اوشکوه معماری گذشته رابه تماشامی گذارد.

 

                             

                                                                                                                                             


                       


بباید با خرد دید خلق و خالق                                           توجه کن بوضعم مرد بالغ

تماشا کن خدارا با خلایق                                            کند حاجت روا گرباشی لایق

                                                                                             حمزه فریفته


 

سيزده‌بدر نحس است يا مبارك؟ 

مردم ايران باستان در مورد اين روز معتقد بودند كه جمشيد شاه (بنيانگذار نوروز) روز سيزده نوروز را در صحراي سبز و خرم، خيمه و خرگاه برپا مي‌كرد و بار عام مي‌داد. چندين سال متوالي اين كار را انجام داد كه در نتيجه اين مراسم در ايران زمين به صورت سنت و مراسم درآمد.
در تحليلي ديگر اين‌طور بيان مي‌گردد كه ايرانيان پس از دوازده روز جشن‌گرفتن و شادي‌كردن كه به ياد دوازده ماه از سال است، روز سيزدهم نوروز را كه فرخنده است به باغ و صحرا مي‌رفتند و شادي مي‌كردند و در حقيقت بدين ترتيب رسمي‌بودن دوره نوروز را به پايان مي‌رسانيدند.
در تحليل ديگري چنين بيان مي‌گردد كه اعتقاد به عمر 12‌هزار ساله جهان نزد زرتشتيان، تحت تأثير نجوم بين‌النهرين است كه معتقد بودند هر‌يك از دوازده اختر كه خود به يكي از برج هاي دوازده‌گانه حاكم است، هزار سال به جهان حكومت خواهد كرد. بدين روي عمر جهان دوازده هزار سال است و در پايان دوازده هزار سال، آسمان و زمين درهم خواهد شد.
بنا براين اصل اعتقاد به دوازده هزار سال و دوازده ماه سال تأثير معتقدات بابلي است. پس از دوازده هزار سال، آشفتگي آغازين باز مي‌گردد پس جشنهاي دوازده روز در فروردين آغازسال با سال دوازه ماهه و دوره دوازده هزار ساله عمر جهان مربوط است. انسان آنچه را در اين دوازده روز پيش مي‌آمد، سرنوشت سال خود مي‌انگاشت. از پيش از نوروز انواع دانه‌ها را مي‌كاشتند و هر دانه‌ اي كه در طي اين دوازده روزه بهتر و بيشتر رشد مي‌كرد آن دانه را براي كاشت آن سال به‌كار مي‌بردند و گمان داشتند اگر روزهاي نوروزي به اندوه بگذرد همه سال به اندوه خواهد گذشت.
درادامه آمده است: 12‌روز فروردين نماد همه سال بود و چون پس از 12‌هزار سال عمر ، آشفتگي نخستين باري ديگر باز مي‌گشت پس در پايان دوازده روز نيز يك روز نشان آشفتگي نهايي و پايان سال را بر خود داشت.


 جشن فروردین و فروردگان

فروردین از ریشه فرور و فرورد است که از یک واژۀ پارسی باستان به ما رسیده: در سنگ نبشتۀ بهستان (بیستون) داریوش بزرگ یکی از هماوردان خود را به نام فراورتی Faravarti یاد کرده. دومین پادشاه ماد نیز فرودتی نام داشته و پدر دیاکو سردودمان پادشاهان ماد هم که در 713ق.م به تخت شاهی جلوس کرد همین نام را داشته، فرودتی با واژۀ اوستائی فروشی Farvashi و پهلوی فروهر Farvahr برابر است. در اوستا فروشی یکی از نیروهای نهانی است که پس از درگذشت آدمی با روان و دین از تن جدا گشته به سوی جهان مینوی گراید. هیأت واژۀ (فروردین) از هیأت اوستائی در حالت اضافه در جمع مؤنث اتخاذ شده، چه در اوستا این ترکیب همیشه با واژۀ اشاون ashâvan آمده به معنی فرودهای پاکان، فروهرهای نیرومند پارسیان ـ بنابراین در کلمۀ فارسی (فروردین) مضاف‌الیه آنکه (پاکان) باشد افتاده است.

اما فروردگان مرکب است از همان فرورد و گان پسوند نسبت و اتصاف. این لغت به جشن ویژۀ ارواح در گذشتگان اطلاق می‌شده و آن هنگام نزول فروهران است از آسمان برای دیدن بازماندگان. نظیر آن در دیگر ادیان کهن و نو نیز دیده می‌شود و آن را (عید اموات) گویند. در نزد هندوان ستایش نیاکان (پیتارا Pitara) شباهتی به این جشن ایرانی دارد ـ رومیان نیز ارواح مردگان را به نام Manes خدایانی به تصور درآورده فدیه نثار آنان می‌کردند و معتقد بودند پس از آنکه تن به خاک سپرده شد، روان به مقامی ارجمند خواهد رسید، از این‌رو در گورستان‌ها، در ماه فوریه جشنی برای مردگان برپا می‌کردند و فدیه می‌دادند. بعضی مدت جشن فروردگان را پنج روز و برخی ده روز دانسته‌اند. این عید که اکنون پارسیان هند آن را «مقتات» می‌نامند در ایران به نام فروردگان و فروردیگان و معرب آنها فروردجان و فروردیجان از لغات پهلوی فردگان و پردگان و پردجان و به اصطلاح ادبی فروردکان نامیده شده و ریشۀ آنها از لغت اوستائی فرورتی و فروشی است که در بالا گذشت.

بنابر مشهور، این عید ده روز بوده که در اصل عبارت بوده است از پنج روز آخر ماه دوازدهم با پنج روز الحاقی اندر گاه و در اواخر عهد ساسانیان و همچنین نزد اغلب زرتشتیان قرون نخستین اسلام پنج روز آخر ماه آبان با پنج روز اندرگاه که پس از آخر آبان می‌آمده است. از خود اوستا مستفاد می‌شود که این عید از زمان قدیم ده روز بوده است چه در «یشت 13 بند 49» مدت نزول ارواح را ده روز می‌شمارد ولی معذلک ممکن و بلکه محتمل است هنگامی که خمسۀ مسترقه در جلو دی ماه بوده پنج روز پایان اسفندارمذ، یعنی از 26 تا 30 آن ماه عید بازگشت ارواح به منازل خودشان بوده است و چون خمسه را بعدها به آخر اسفندارمذ نقل کردند بعضی چون فروردگان را در واقع آخرین پنج روز قبل از فروردین می‌دانستند همان خمسه را فروردگان شمردند و برخی دیگر بنابر همان سنت جاری قدیم پنج روز آخر اسفندارمز را فروردگان گرفتند و عاقبت چنان‌که بیرونی نوشته: «از آنجا که این ایام در آئین مذهبی اهمیت بسیار داشته و از زرتشتیان نمی‌بایست فوت شود عمل به احتیاط کردند و هر دو پنج روز یعنی همۀ ده روز را جشن گرفتند.»

فروردگان که در پایان سال گرفته می‌شد ظاهراً در واقع روزهای عزا و ماتم بوده نه جشن شادی، چنان‌که بیرونی راجع به همین روزهای آخر سال نزد سغدیان گوید: «در آخر ماه دوازدهم (خشوم) اهل سغد برای اموات قدیم خود گریه و نوحه‌سرائی کنند چهره‌های خود را بخراشند و برای مردگان خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها گذارند و ظاهراً به همین جهت جشن نوروز که پس از آن می‌آید روز شادی بزرگ بوده (علاوه بر آنکه جشن آغاز سال محسوب می‌شده).»

کلمۀ جشن هم که در این اصطلاح به کار رفته با (یشتن) پهلوی و (یزشن) پازند و (یسنا) و (یشت) اوستائی از یک ریشه و به معنی نیایش و ستایش و مجازاً برپا داشتن آئین و رسوم و تشریفات (اعم از سوگ و سور) است.

 

فلسفه هفت سین

ایرانیان کهن و مردم بابل عدد "هفت" را مقدس می شمردند، طبقات آسمان و زمین و سیارات هفت بوده است، ستارگان هفتگانه ((زهره، مشتری، عطارد، زحل، مریخ، زمین و خورشید)) و ایام هفته نیز هفت روز است و گرامی میداشتندش.

پارسیان در تمامی روزهای فروردین خانه های خود را چراغانی کرده و چوب های خوشبو می سوزانند و شمع ها را روشن نگاه میدارند و خوانچه ای پهن می کنند که بر آن هفت چیز که نامشان با حرف ِسین شروع شده باشد میگذارند (هفت سین) مانند:

سبزه: نمودار ِگلهای زیبا و زینتی، سرسبزی و خرمی

سرکه: نماد شادی (میوه درخت تاک در ایران، میوه شادی خوانده میشد)

سمنو: از جوانه ی گندم، نمود رویش و برکت

سیب: میوه ای بهشتی و نماد زایش

سیر : نگهبان سفره (در اکثر فرهنگ های آریائی برای سیر نقش محافظت کننده از شر قائل بودند)

سماق: نماد مزه زندگی

سنجد: بوی برگ و شکوفه ی آن محرک ِعشق و دلباختگی است.

سکه: موجب برکت و سرشاری کیسه

 

کتاب مقدس که در گذشته اوستا و اکنون قرآن است و بودنش بر سر سفره باعث رونق میباشد.

آینه و شمع بر سر سفره هفت سین نیز نماد ِنور و روشنایی و شفافیت است. معمولا تخم مرغ نیز بر سر سفره ی هفت سین میباشد که نماد ِنطفه و باروری و زایش است. نیز در اساطیر ِایران، جهان، تخم مرغی شکل است، آسمان چون پوسته ی تخم مرغ و زرده اش نمودگار زمین است. ماهی ِزنده نیز نماد سرزندگی و شادابی ست. و هزاران فلسفه و رسوم متفاوت که در گوشه و کنار ِایران عزیزمان پراکنده است و در بعضی از کشورهای شرق آسیا مانند چین، هند و پاکستان نیز هر ساله مراسمی شبیه به نوروز انجام می شود. 


                        جدول عملکرد کلی صنعت مس کرمان را درسال‌های اخیرنشان می‌دهد

                                

فصل

لیگ

رتبه

جام حذفی

لیگ   قهرمانان آسیا           

80-79

آزادگان

16ام

راه نیافت

راه نیافت

81-80

آزادگان

9ام

راه نیافت

راه نیافت

82-81

آزادگان

14ام

راه نیافت

راه نیافت

83-82

آزادگان

13ام

راه نیافت

راه نیافت

84-83

آزادگان

5ام

راه نیافت

راه نیافت

85-84

آزادگان

قهرمان

راه نیافت

راه نیافت

۸۵-۸۶

لیگ برتر

۹ام

1/16 نهایی

راه نیافت

۸۶-۸۷

لیگ برتر

10ام

1/16 نهایی

راه نیافت

۸۷-۸۸

لیگ برتر

۳ام

1/16 نهایی

1/8 نهایی

اطلاعات کرمان

اخبار


راه های کرمان


مکان های تفریحی


آثار تاریخی


نمایشگاههای داخلی آذر ماه.pdf


 

منوی اصلی
کاربران آنلاین
- 20 مهمان حضور دارند
ورود به سایت


(www.shaparakgroup.com)